Rudarstvo i energetika

POČETAK IZGRADNJE POSTROJENJA ZA ODSUMPORAVANJE DIMNIH GASOVA U TENT-U A3-A6

Početkom 2019. Godine kompanija Delta inženjering je završila izradu projektno tehničke dokumentacije, na osnovu čega je dobijena građevinska dozvola za početak radova prve faze na izgradnji postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova (ODG) u najvećoj termoelektrani na prostoru Republike Srbije TE Nikola Tesla A

Fidic BTO

TERMOELEKTRANA-TOPLANA ZRENJANIN

TE-TO Zrenjanin je postrojenje za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije i tehnološke pare.Postojeća toplana se sastoji se od novog pogona sa glavnim pogonskim objektom i starog pogona sa pomoćnim pogonskim objektom. Prostor za izgradnju novog postrojenja na biomasu i skladište biomase je iza glavnog pogonskog objekta u krugu novog pogona TE-TO Zrenjanin.Maksimalna toplotna snaga postrojenja na biomasu je 10,5 MW.Projekat Delta inženjeringa oguhvata izradu idejnog projekta sa studijom opravdanosti.Projektom je predviđeno skladište drvne secke i slame kao sirovine za biomasu.Ovo bi bilo prvo postrojenje u Srbiji za proizvodnju kombinovane energije na biomasu.

Izgradnja fabrike za proizvodnju negašenog kreča u Kučevu – Gangyuan Co. Smederevo

Osnovni cilj projekta je izgradnja fabrike za proizvodnju negašenog kreča, kapaciteta 600 t/dan, uvođenjem nove tehnologije koja omogućuje manju potrošnju energenata, a samim tim i smanjenje negativnih efekata na životnu sredinu, odnosno svođenje istih u zakonom propisane granice.
Novoprojektovano postrojenje se sastoji iz sledećih tehnoloških celina:
1. DOPREMA KREČNJAKA
2. PEĆ ZA KREČ
3. MANIPULACIJA KREČOM
4. SISTEM OTPRAŠIVANJA
5. PRATEĆA INFRASTRUKTURA

Fidic BTO

Delta inženjering vrši konsultantske usluge izgradnje (FIDIC inženjer) novog BTO sistema zajedno sa nemačkom kompanijom DMT Consulting

TO Novi Sad Istok

JKP Novosadska toplana – Projektovanje i izgradnja kotla na TO Istok

Kolubara

Projekat transporta, drobljenja, odlaganja, deponije sitnog uglja, homogenizacije. Uzimanja i dopreme sitnog uglja sa PK Tamnava.

Projekat infrastrukturnih objekata na montažnom placu PK Polje E.

Projekat druge faze postrojenja za pripremu uglja sa PK Tamnava.

Drenčerski sistem kosog mosta transporta za dopremu uglja SUP-1 (izvođenje i projektovanje).

Objekat za smeštaj smenskog osoblja površinskog kopa Tamnava zapadno polje – projekat 2008/2009.

Sanacija i vraćanje u projektovano stanje mostova RB600 i TB100 u objektu stara sušara – ogranak prerada Vreoci (izvođenje).

Projekat druge faze postrojenja za pripremu uglja sa PK Tamnava.

TENT

Projekat kontrole kvaliteta uzorkovanjem uglja / adaptacija transportera T2 (traka T2R i T2L) na dopremi uglja – izvođenje i projektovanje.

Proizvodnja čelične konstrukcije i omotača na ELEKTO FILTERIMA bloka B1 , B2 i A6.

Kostolac

Tehnička kontrola glavni projekat luke u kanalu od Dunava do TE Kostolac A.