Nafta i gas

Gasovod

Delta Inženjering je obezbedio svu tehničku dokumentaciju i uradio projekat gasovoda dužine 108 km od Republike Srbije do Republike Bugarske (linija Niš – Dimitrovgrad).

Gastrans

Delta Inženjering izrađuje tehničku dokumentaciju za transmisioni gasovod od granice Bugarske do granice Mađarske, dužina 400 km.

NIS Rafinerija nafte Pančevo, Postrojenje za duboku preradu nafte – postrojenje za odloženo koksovanje u Pančevu

Lokalni partner CB&I na sistemu za duboku preradu nafte.

Fabrika Messer Tehnogas u Smederevu

Delta inženjering je izradio projekat ugradnje novog kompresora za vazduh kapaciteta 105.000Nm3/h za potrebe rada postrojenja za razlaganje vazduha u fabrici Messer Tehnogas u Smederevu. Novi kompresor za vazduh je ugrađen umesto postojećeg zastarelog kompresora koji je demontiran i uklonjen.

INTEGRALNA TEHNIČKA ZAŠTITA RAFINERIJE NAFTE PANČEVO

U toku je izvođenje radova na izgradnji integralne tehničke zaštite Rafinerije nafte Pančevo po projektu koji je 2015. godine izradio Delta inženjering.

Delta inženjering više od osam meseci učestvuje u praćenju izvođenja radova za sve funkcionalne celine i delove radi formiranja projekta izvedenog objekta, a takođe učestvuje i u projekatovanju izmena i dopuna delova postojeće projektno-tehničke dokumentacije za izvođenje radova u skladu sa zahtevima investitora.

Integralnom tehničkom zaštitom Rafinerije nafte Pančevo obuhvaćena je totalna rekonstrukcija postojeće ograde, ugradnja modernog i funkcionalnog sistema tehničke zaštite (perimetarska zaštita, alarmni sistem, video nadzor, kontrola pristupa) i dogradnja električne instalacije.

NIS Naftagas

U Zrenjaninu je završena adaptacija upravne zgrade NIS Naftagas, Tehnički servisi

Rafinerija CBI

U NIS-u sa firmom CB&I nastavljamo sa aktivnostima vezanim za projekat proširenja proizvodnih kapaciteta izgradnjom novog postrojenja za duboku preradu nafte – postrojenje za odloženo koksovanje

NIS rafinerija Pančevo

Kao nosilac izrade tehničke dokumentacije angažovan je Delta Inženjering, čiji je tim projektanata izvršio usklađivanje dokumentacije CB&I Lummus sa domaćim propisima i izradio dodatne proračune i projekte. Urađeni su glavni projekti pripremnih radova i prve faze izgradnje, odnosno rekonstrukcije. Na osnovu tih projekata dobijena je građevinska dozvola za pripremne radove i građevinska dozvola za prvu fazu, koja obuhvata izgradnju šest novih proizvodnih postrojenja i deset pomoćnih postrojenja, kao i rekonstrukciju jednog postojećeg pomoćnog postrojenja.

TNG
U okviru projekta adaptacije pretakališta TNG-a (tečni naftni gas) realizovaće se modernizacija vanprocesnih postrojenja uvođenjem nove tehnologije merenja pri dopremi i otpremi na auto i železničkom pretakalištu TNG‐a, s obzirom na to da postojeće auto i železničko pretakalište ne pruža potrebnu efikasnost, tačnost i sigurnost u skladu sa važećim zakonima, tehničkim propisima i propisima za zaštitu životne sredine.
Cilj i svrha ovog projekta je integrisano, moderno, pouzdano, ekološki prihvatljivo, precizno i centralizovano upravljanje i nadzor nad instalacijama na pretakalištu TNG‐a u NIS‐RNP, uz primenu metroloških uslova i propisa Republike Srbije za obračunsko merenje.

Delta Inženjering je sklopila ugovor o izradi i nostrifikaciji glavnih projekata za postrojenje S 4700 (SARU) – Spent Acid Regeneration Unit (Postrojenje za regeneraciju istrošene kiseline).

Srbija gas

Delta Inženjering je za Naručioca JP „SRBIJAGAS“ u Podzemnom skladištu gasa u Banatskom Dvoru izvodio građevinske radove, elektroenergetsko napajanje i instaliranje merno-regulacione opreme na izgradnji novog postrojenja – Linija za proizvodnju gasa.

U građevinskom smislu, izvršena je izrada novih objekata:

Primarni objekti postrojenja za smeštaj mašinske i elektro opreme.

Temelji zasebne mašinske opreme.

Objekti za potrebe povezivanja postojećeg i novog postrojenja.

Infrastrukturni objekti – instalacije, hidrograđevinski objekti i objekti niskogradnje.