Zaštita životne sredine

OBJEKAT: POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE PROCEDNIH VODA – DEPONIJA VINČA
VINČA SITE – DEPONIJA VINČA, Vinčanska BB, 11060 BEOGRAD

DELTA INŽENJERING DOO je projektovala i izgradila POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE PROCEDNIH
VODA – DEPONIJA VINČA.
Postrojenje za prečišćavanje procednih voda sa deponije Vinča sastoji se iz sledećih delova:
1. Predtretmana
2. Acidifikacije
3. Reverzne osmoze (RO)
4. Evaporacije – koncentrat iz reverzne osmoze se šalje na vakuum evaporator
5. Završna reverzna osmoza
6. Predtretman biogasa

U zavisnosti od ulaznog kvaliteta vode i parametra vode, tehnološkim postupcima definisanih
projektom, garantuje se kvalitet vode na izlazu iz postrojenja za prečišćavanje procedne vode koje se
ispuštaju u recipijent (reka Dunav) koji je u saglasnosti sa aktuelnom domaćom regulativom.

Postrojenje za preradu otpadnih voda, TE Kostolac B

Delta Inženjering zajedno sa Veolijom radi na izradi projektne dokumentacije za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u TE Kostolac B.

Delta Inženjering – SUEZ

Projektovanje i izgradnja sistema procednih voda.

Grundfos

U okviru fabrike za proizvodnju pumpi i uređaja za povišenje pritiska GRUNDFOS Srbija doo u Inđiji, urađen je veoma značajan objekat – Postrojenje za prečišćavanje I recirkulaciju otpadnih voda

TENT

Tretman i prečišćavanje otpadnih voda

Fabrika za obradu al.profila Alumil Coating SRB – Nova Pazova.

Postrojenje za tretman otpadnih voda ove fabrike, koje je realizovano tokom 2003-2004. i od tada je u radu, prečišćava tehnološke otpadne vode iz pogona galvanizacije. Kapacitet postrojenja je 4 m3/h hromatnih I 13 m3/h ispirnih otpadnih voda.

Fabrika sladoleda Delyug (danas Nestle) u Staroj Pazovi

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda fabrike sladoleda izgrađeno je tokom 2001. / 2002.

HOLCIM PRIPREMA TEHNOLOŠKE VODE – HPV
Tim Delta Inženjeringa je izgradio dva postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda:
• postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sa dela fabrike Polysius, sa ispustom prečišćenog efluenta u potok Toplik,
• postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sa dela fabrike FLS, sa ispustom prečišćenog efluenta u reku Crnicu.
Na oba postrojenja prečišćavaju se zbirne otpadne vode (zagađene atmosferske i sanitarnofekalne otpadne vode).

Postrojenje za pripremu demineralizovane vode.

Za potrebe fabrike rashladne tehnike Gorenje izvedeno je postrojenje za pripremu demineralizovane (demi) vode za liniju predobrade u okviru lakirnice. Postrojenje kao ulaz može da koristi i gradsku i bunarsku vodu. kapacitet postrojenja je 3 m3/h ulazne vode.

Priprema pijaće vode

Rudnik i termoelektrana Stanari, deo EFT grupe, započeli su izgradnju potpuno nove termoelektrane, instalisane snage 300 MW, u Stanarima – Republika Srpska.

Angažovanje Delta Inženjeringa ogledalo se u izradi glavnog projekta za vodosnabdevenje i pripremu pijaće vode za gradilište termoelektrane, ukupnog kapaciteta od 80 m3/h, i postrojenja za pripremu pijaće vode za upravnu zgradu i rudnik, kapaciteta 2 l/s, po sistemu „ključ u ruke“.

Postrojenje za preradu sirove rečne vode i dobijanje vode za piće u gradu Lopare – Republika Srpska

Pumpna stanica sirove vode u krugu TE Tuzla sa automatskim samoispirnim filterima – Federacija BiH.

Prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda

Postrojenja za prečišćavanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda – Brus.

Postrojenja za prečišćavanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda – Blace.

Generalni projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada Kraljeva.

Otprašivanje

Henkel – filter za otprašivanje , Kruševac

Delta inženjering je radi povećanja efikasnosti sistema prečišćavanja izlaznih gasova u procesu sušenja u tornju izvršio adaptaciju kompletnog sistema prečišćavanja i prelazak na sistem suvog filtriranja izlaznog vazduha iz tornja.

Ugrađen je filter na vrhu tornja koji prečišćava sav izlazni vazduh iz tornja za sušenje poluproizvoda.

Holcim – Novi Popovac

Urađeni su projekti novog filterskog postrojenja za uklanjanje prašine u postojećem sistemu peći / mlina sirovina, filtera mlina cementa br.3 i filtera mlina cementa br.4, u cementari Holcim, Novi Popovac. Delta inženjering je uradio projekat sistema za otprašivanje linije za pakovanje sa vrećastim filterom za Holcim. izvršena je montaža vrećastog filtera sa radijalnim ventilatorom.

NIS – NRP

Izvršena je modernizacija vanprocesnih postrojenja uvođenjem nove tehnologije merenja pri dopremi i otpremi na auto i železničkom pretakalištu TNG-a. Cilj ovog projekta je integrisano, moderno, pouzdano, ekološki prihvatljivo, precizno i centralizovano upravljanje i nadzor nad instalacijama na TNG-u u NIS – RNP.

Rekonstrukcija filtera u TENT-u

Delta inženjering je učestvovao na realizaciji projekta kao isporučilac noseće konstrukcije filtera i kućišta filtera. Poslovi su obuhvatali poboljšanje sistema elektro-filtera koji smanjuju emisiju čestica iz bloka b1 ispod granica emisije čestica koje su predviđene direktivama o velikim postrojenjima za sagorevanje.

Arcelor Mittal – Zenica

Turska kompanija CVS izradila je studiju i rešenje za novi sistem za otprašivanje livne platforme u zgradi visoke peći br.4 u kompaniji Arcelor Mittal u Zenici. Delta inženjering je uradio glavni projekat i usaglasio ga sa stranim propisima na osnovu navedene studije, proračunskih podataka i grafičke dokumentacije koju je dobio od kompanije CVS.